(1)
Thoa, H. T.; Hương, Đoàn T. M.; Cường, P. V.; Litaudon, M.; Hùng, N. V.; Minh, C. V. CÁC TRITERPEN TỪ THÂN CÂY BA SOI HỌ THẦU DẦU (EUPHORBIACEAE). Vietnam J. Sci. Technol. 2012, 49.