(1)
Hường, N. T.; Hiển, N. T.; Thu, N. M.; Thủy, K. T.; Thanh, Đàm L.; Châu, T. T. TUYỂN CHỌN CHỦNG NẤM MỐC ASPERGILLUS Sp CÓ KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP GLUCOOXYDAZA CAO. Vietnam J. Sci. Technol. 2012, 49.