(1)
Đoàn, Đặng V.; Huy, Đỗ Q.; Huệ, N. Đức; Trí, T. M. NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO ỐNG VI CHIẾT PHA RẮN MAO QUẢN HỞ. Vietnam J. Sci. Technol. 2012, 49.