(1)
Châu, N. H.; Hà, N. V. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG DUNG DỊCH HOẠT HÓA ĐIỆN HÓA ANOLIT ĐỂ KHỬ TRÙNG THÂN THỊT GÀ TRÊN DÂY CHUYỂN GIẾT MỔ CÔNG NGHIỆP. Vietnam J. Sci. Technol. 2012, 48.