[1]
Cát Hồ, N., Thanh Thủy, N., Văn Long, N. and Ngọc Hưng, L. 2017. QUAN HỆ CÚ PHÁP VÀ NGỮ NGHĨA TRONG XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP LẤY QUYẾT ĐỊNH ĐA TIÊU CHUẦN. Vietnam Journal of Science and Technology. 50, 2 (Apr. 2017), 133. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-708X/50/2/9482.