[1]
Công, T. Đức, Thắng, T.V., Khôi, N.V., Như Mai, T.T. and Thanh, H.D. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA HEMA ĐẾN QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP VÀ TÍNH NHẠY NHIỆT CỦA POLY(NIPAM-CO-HEMA). Vietnam Journal of Science and Technology. 52, 2 (Mar. 2014), 195. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-708X/52/2/3400.