[1]
Hoàng, T., Giang, N.V. and Chinh, N.T. 2012. NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU COMPOZIT TRÊN CƠ SỞ POLYPROPYLEN VÀ TRO BAY Ở TRẠNG THÁI NÓNG CHẢY. Vietnam Journal of Science and Technology. 49, 3 (Aug. 2012). DOI:https://doi.org/10.15625/0866-708X/49/3/1863.