[1]
Thoa, H.T., Hương, Đoàn T.M., Cường, P.V., Litaudon, M., Hùng, N.V. and Minh, C.V. 2012. CÁC TRITERPEN TỪ THÂN CÂY BA SOI HỌ THẦU DẦU (EUPHORBIACEAE). Vietnam Journal of Science and Technology. 49, 3 (Aug. 2012). DOI:https://doi.org/10.15625/0866-708X/49/3/1862.