[1]
Hường, N.T., Hiển, N.T., Thu, N.M., Thủy, K.T., Thanh, Đàm L. and Châu, T.T. 2012. TUYỂN CHỌN CHỦNG NẤM MỐC ASPERGILLUS sp CÓ KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP GLUCOOXYDAZA CAO. Vietnam Journal of Science and Technology. 49, 2 (Aug. 2012). DOI:https://doi.org/10.15625/0866-708X/49/2/1851.