Return to Article Details NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT VÀ HÌNH THÁI CẤU TRÚC CỦA VẬT LIỆU COMPOZIT POLYETYLEN/COPOLYME ETYLEN VINYL AXETAT/GYPSUM BIẾN TÍNH NATRI DODECYL SUNFAT Download Download PDF