1.
Tặng NX, Hạnh TV. Đặc điểm nước dưới đất trong vùng cát ven biển miền Trung Việt Nam và định hướng khai thác sử dụng. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2012 Jun. 16 [cited 2024 May 26];32(1):26-35. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/995