1.
An PT, Phiệt PT, Hoàng NV, Hùng V Đình. Phân tích trượt sườn dốc theo phương pháp mô hình vật lý có xét đến điều kiện tương thích của lực tương tác. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2012 Jun. 16 [cited 2023 Sep. 24];32(1):18-25. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/994