1.
Nam T Đình. Mối quan hệ giữa các đặc trưng phổ phân cực kích thích dòng xoay chiều với hàm lượng quặng đồng vùng Tà Phời và quặng chì - kẽm ở Ba Xứ. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2009 May 13 [cited 2024 Mar. 5];31(4):311-6. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/9721