1.
Thắng TT, Chính N Đức, Ngợi CV, Quýnh PV, Tích VV, Tùng PT, Vượng NV. Cơ sở khoa học trong việc tạo lập mảng phụ Đông Nam Á. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2009 May 13 [cited 2024 May 24];31(3):258-64. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/9709