1.
Anh PL, Hòa TT, Anh TT, Phượng NT, Dương N Ánh. Điều kiện nhiệt động thành tạo Granitoid tổ hợp Bến Giằng - Quế Sơn trên cơ sở thành phần Biotit của chúng. Sci. Earth [Internet]. 2009 May 13 [cited 2023 Feb. 4];31(3):248-57. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/9708