1.
Hảo TQ, Sơn VT, Thắng NC, Thanh LT, Vinh NB, Dung TP. Nhiễu có chu kỳ ngắn của trường địa từ và một số đặc điểm của vector cảm ứng từ trên lãnh thổ Việt Nam. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2009 May 13 [cited 2023 Jun. 10];31(3):224-35. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/9690