1.
Xuyên N Đình, Minh NL, Hùng NT. Độ nguy hiểm động đất vùng Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2009 May 13 [cited 2024 Jun. 14];31(3):193-200. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/9687