1.
Thành TTM, Minh NL. Xác định cơ cấu chấn tiêu động đất từ băng ghi động đất của một trạm ba thành phần. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2009 Apr. 1 [cited 2024 Jun. 18];31(1):30-4. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/9666