1.
Thạch NN. Tương quan của chỉ số thực vật tới cân bằng nước lưu vực sông Phó Đáy. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2005 Mar. 29 [cited 2024 Jun. 14];27(3):231-5. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/9428