1.
Niên B Ấn, Hòa TT, Phượng NT, Thành HH, Anh TT, Dung PT. ĐẶC ĐIỂM CÁC THÀNH TẠO MAFIC - SIÊU MAFIC KHU VỰC NAM HÀ GIANG VÀ BẮC PHỐ RÀNG. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2017 Mar. 27 [cited 2024 Jun. 18];27(2):103-14. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/9400