1.
Khiển NX. ĐỊA TẦNG CỦA CÁC THÀNH TẠO TRẦM TÍCH MÀU ĐỎ TUỔI CRETA Ở MIỀN BẮC VIỆT NAM. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2017 Mar. 25 [cited 2021 Nov. 28];27(1):82-8. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/9394