1.
Hậu Đỗ V, Vũ PN, Giang LTL. ĐÁNH GIÁ RỦI RO TRONG TÌM KIẾM THĂM DÒ DẦU KHÍ TẠI BỂ SÔNG HỒNG. TCCKHVTD [Internet]. 2017 Mar. 25 [cited 2021 Aug. 3];27(1):72-7. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/9392