1.
Phương TH. TÀI LIỆU MỚI VỀ MẶT CẮT CHUẨN CỦA CÁC HỆ TẦNG SIKA, BẮC BUN, MIA LÉ TUỔI DEVON SỚM VÙNG ĐỒNG VĂN, HÀ GIANG. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2017 Mar. 25 [cited 2024 Jun. 25];27(1):65-71. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/9388