1.
Thuận Đinh V, Dỹ N Địch. CÁC PHỨC HỆ SINH THÁI BÀO TỬ PHẤN HOA TRONG TRẦM TÍCH HOLOCEN Ở ĐỒNG BẰNG NAM BỘ. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2017 Mar. 25 [cited 2022 Sep. 29];27(1):60-4. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/9387