1.
Bách LD, Nghi T, Thắng NG. VỀ NGHIÊN CỨU CÁC PHỨC HỆ ĐÁ HỖN HỢP (OLISTOSTROM, MICTIT) Ở VIỆT NAM. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2017 Mar. 25 [cited 2021 Nov. 27];27(1):55-9. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/9384