1.
Lưu LV, Huy LV, Thành PX, Sơn HH. PROFIN THẲNG ĐỨNG CỦA TỐC ĐỘ GIÓ TRONG LỚP KHÍ QUYỂN SÁT ĐẤT VÀO THỜI KỲ CHUYỂN TIẾP, TẠI PHƯỚC HÒA, BÌNH ĐỊNH VÀ ỨNG DỤNG. TCCKHVTD [Internet]. 2017 Mar. 25 [cited 2021 Aug. 3];27(1):27-31. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/9379