1.
Hải Đặng T. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG PHÁT SINH ĐỘNG ĐẤT MẠNH Ở MIỀN BẮC VIỆT NAM. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2017 Mar. 24 [cited 2021 Dec. 1];27(1):14-22. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/9377