1.
Trái Đất T chí CK học về. Tổng mục lục năm 2011. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2012 Apr. 27 [cited 2023 Oct. 2];33(4). Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/558