1.
Dương N Ánh, KIMATA F, Tô T Đình, Xuyên N Đình, Nguyên P Đình, Hải VQ, Công DC. ĐÁNH GIÁ CHUYỂN ĐỘNG HIỆN ĐẠI ĐỚI ĐỨT GÃY LAI CHÂU - ĐIỆN BIÊN SỬ DỤNG CHUỖI SỐ LIỆU ĐO GPS 2002 - 2010. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2012 Apr. 27 [cited 2023 Mar. 31];33(4):690-4. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/556