1.
Thành NT, Lân NH, Phách PV, Toán DV, Dũng BV, UNVERRICHT D. XU HƯỚNG VẬN CHUYỂN TÍCH TỤ TRẦM TÍCH TRÊN PHẦN CHÂU THỔ NGẦM VEN BỜ BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG MÊ KÔNG. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2012 Apr. 27 [cited 2024 Jun. 25];33(4):607-15. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/545