1.
Thơm BV. CÁC KIỂU TRƯỢT LỞ KHU VỰC CỐC PÀI HUYỆN XÍN MẦN TỈNH HÀ GIANG. Sci. Earth [Internet]. 2012 Apr. 27 [cited 2023 Feb. 3];33(3):509-17. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/530