1.
Hướng NV, Trịnh PT, Đang HN. TRẠNG THÁI ỨNG SUẤT KIẾN TẠO HIỆN ĐẠI KHU VỰC BỂ CỬU LONG. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2012 Feb. 8 [cited 2022 Aug. 11];33(3):457-64. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/399