1.
Trịnh PT, Hướng NV, Liêm NV, Tô T Đình, Hải VQ, Vinh HQ, Thơm BV, Xuyên NQ, Thuận NV, Thảo BT. KIẾN TẠO HIỆN ĐẠI VÀ CÁC TAI BIẾN ĐỊA CHẤT LIÊN QUAN Ở VÙNG BIỂN VIỆT NAM VÀ LÂN CẬN. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2012 Feb. 7 [cited 2023 Dec. 8];33(3):443-56. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/391