1.
Anh TT, I.V. G, Hòa TT, P.A. N, Dung PT, Niên B Ấn, Cẩn PN. ĐẶC ĐIỂM KHOÁNG VẬT - ĐỊA HÓA VÀ NGUỒN GỐC CÁC MỎ CHÌ - KẼM CẤU TRÚC LÔ GÂM, MIỀN BẮC VIỆT NAM. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2011 Dec. 26 [cited 2023 Dec. 1];33(3):393-408. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/348