1.
Lý N Đức, Thanh N, Hiên LTT. GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP QUY TRÌNH XÁC LẬP, PHÂN VÙNG GIỚI HẠN TRƯỢT LỞ Ở SƯỜN DỐC CẤU TẠO TỪ ĐẤT ĐÁ KHÔNG ĐỒNG NHẤT DỌC ĐƯỜNG GIAO THÔNG VÙNG MIỀN NÚI. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2011 Dec. 26 [cited 2023 Jun. 5];33(3):386-92. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/346