1.
Bình BT. MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU MỚI RANH GIỚI MẶN NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG ĐỒNG BẰNG NAM BỘ. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2011 Dec. 26 [cited 2024 Mar. 2];33(3):377-85. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/345