1.
Thắng NT. MÔ PHỎNG, TÍNH TOÁN DÒNG CHẢY VÀ QUÁ TRÌNH TRUYỀN TẢI, KHUẾCH TÁN NƯỚC THẢI Ô NHIỄM TRONG HỒ. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2011 Dec. 26 [cited 2023 Jun. 4];33(3):369-76. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/344