1.
Phương NH. ĐÁNH GIÁ RỦI RO ĐỘNG ĐẤT CHO CÁC THÀNH PHỐ LỚN Ở VIỆT NAM. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2011 Dec. 26 [cited 2024 Feb. 26];33(3):337-46. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/341