1.
Trung PB, Mầu L Đình. HIỆN TRẠNG XÓI LỞ - BỒI TỤ BỜ BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2011 Dec. 26 [cited 2023 Jun. 4];33(3):322-8. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/339