1.
Hải HQ. ĐA DẠNG ĐỊA HỌC VÙNG HÀ TIÊN - KIÊN LƯƠNG. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2011 Dec. 26 [cited 2024 Mar. 5];33(3):306-14. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/337