1.
Khánh CQ, Giàu LM, Tuấn PM, Hải LT, Hậu Đặng V, Mạnh P Đức. THÔNG BÁO KHOA HỌC XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHUẨN CHUNG CỦA CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA VẬT LÝ KHU VỰC TRONG CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2011 Dec. 26 [cited 2021 Oct. 19];33(2):238-44. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/331