1.
Thành TTM, Xuyên N Đình, Xuyên N Đình, Dương NV, Dương NV, Minh NL, Minh NL. ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ SÓNG THẦN Ở CÁC VÙNG VEN BIỂN VIỆT NAM. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2011 Dec. 26 [cited 2024 Jul. 22];33(2):209-1. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/327