1.
Hương PT. NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH TẠO MẪU PHỤC VỤ ĐO SÓNG ĐỊA CHẤN TRONG CÁC PHA NGẬM NƯỚC CÓ ÁP SUẤT VÀ NHIỆT ĐỘ CAO VỚI MÔ HÌNH ĐỚI HÚT CHÌM. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2011 Dec. 26 [cited 2022 Jun. 27];33(2):191-9. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/325