1.
Duẩn NB, Hải Đặng T, Minh V Đức, Hiên LTT. NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH NGUYÊN NHÂN TRƯỢT LỞ KHU VỰC CẦU MÓNG SẾN, TỈNH LÀO CAI. TCCKHVTD [Internet]. 2011 Dec. 26 [cited 2021 Aug. 3];33(2):164-7. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/322