1.
Cường LVA, Vấn NT, Giảng NV, Trung Đặng H, Triết VM. NGHIÊN CỨU DỊCH CHUYỂN KIRCHHOFF ĐỂ XÁC ĐỊNH MÔ HÌNH VẬN TỐC TRONG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN TỪ TẦN SỐ CAO. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2011 Dec. 23 [cited 2023 Mar. 21];33(2):142-50. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/319