1.
Tuyến Đoàn V, Toàn Đinh V. ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC ĐỘ DẪN ĐIỆN VÀ MỐI QUAN HỆ VỚI DỊ THƯỜNG ĐỊA NHIỆT Ở ĐỚI ĐỨT GÃY SÔNG HỒNG. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2011 Dec. 22 [cited 2024 May 27];33(2):119-25. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/286