1.
Tân MT, Tỵ PV, Bát Đặng V, Bách LD, Biểu N, Nghi T, Dung LV. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT PLIOCEN - ĐỆ TỨ, ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH KHU VỰC MIỀN TRUNG VÀ ĐÔNG NAM THỀM LỤC ĐỊA VIỆT NAM. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2011 Dec. 22 [cited 2023 Dec. 8];33(2):109-18. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/285