1.
Triều C Đình, Duẩn NB, Hải Đặng T, Thắng NG, Nam BA, Nguyên N Đình. MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU PHÂN BỐ SÒ, ĐIỆP KHU VỰC NGHỆ AN. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2011 Dec. 21 [cited 2024 Apr. 24];33(2):97-108. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/284