1.
Phan Dong P, A.R. G, Huyên NX, V.V. P, Nghinh LT, Quảng NM. PHÁT HIỆN MỚI VỀ HÓA THẠCH STROMATOLIT TRONG TRẦM TÍCH HỆ TẦNG RINH CHÙA, TRŨNG NA DƯƠNG, LẠNG SƠN. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2011 Dec. 21 [cited 2024 Apr. 13];33(1):94-6. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/282