1.
Cẩn PN, Anh TT, Hòa TT, Dung PT, Phượng NT, Hùng TQ, Niên B Ấn, Ý NV, Hiếu TV. ĐẶC ĐIỂM QUẶNG HÓA VÀ KHOÁNG VẬT CÁC MỎ KẼM CHÌ KHU VỰC LÀNG HÍCH. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2011 Dec. 21 [cited 2023 Dec. 1];33(1):85-93. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/281